Antidiskrimineringsbyrån, axplock ur verksamheten 2022

Av någon anledning känns det lite tidigt att säga att detta år nu går mot sitt slut trots att vi (redan) är i december. Vid en tillbakablick över året som gått och på en intensiv höst kan nog många känna igen sig i att det varit ett händelserikt år både på gott och ont.

Det här inlägget bjuder på några nedslag ur antidiskrimineringsbyråns (ADB) verksamhet 2022 och ett axplock av rapporter som kommit på olika områden under året som hjälper oss i arbetet mot diskriminering och för jämlikhet.

Antidiskrimineringsbyrån

-Fler personer än tidigare år har vänt sig till antidiskrimineringsbyråns rådgivning under 2022. De flesta kontakter med oss berör diskriminering utifrån etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. De flesta ärenden avser diskriminering inom arbetsliv; skola och utbildning; hälso-sjukvård samt socialtjänst.

-Under året har vi utbildat hundratals personer i Värmland inom arbetsliv och skola/utbildning. Vi har haft ett visst fokus på barn och skola under året genom till exempel utbildningsinsatser riktade till yrkesverksamma inom skola.

-I höst har vi haft två otroligt duktiga och engagerade praktikanter hos oss från Karlstads universitet som följt med i verksamheten. Utöver att de deltagit i våra olika nätverk, forum och i utbildningar har de också arbetat med enkätundersökningar inom arbetsliv och skola.

– Diskrimineringsombudsmannens (DO) arbete är vägledande för antidiskrimineringsbyråernas (ADB:ernas) arbete lokalt. DO och ADB:erna har de senaste åren utvecklat sin samverkan. I år har ADB deltagit i samverkansmöten med DO på teman så som bristande tillgänglighet och upprättelse för enskilda.

– I december förra året kom slutbetänkandet av utredningen Ett utökat skydd mot diskriminering som har utrett hur skyddet i diskrimineringslagen kan stärkas ytterligare. Antidiskrimineringsbyråerna gav i våras sina synpunkter på förslagen i betänkandet. Mycket positivt är att förslagen gäller flera delar där ADB:erna under många år sett att det saknas skydd i lagen. Här finns remissvaren att läsa: Remiss av SOU 2021:94 Ett utökat skydd mot diskriminering – Regeringen.se

Rapporter och lägesbilder nationellt

-En överblick över enskilda ärenden som DO hanterat under året visar att många ärenden rör diskriminering vid graviditet och föräldraledighet samt diskriminering genom bristande tillgänglighet i skolan. DO har under november väckt talan mot Försvarshögskolan då prövningsprocessen för värnpliktstjänstgöring automatiskt uteslöt personer med autismspektrumdiagnoser vilket ledde till att personer nekades individuell prövning. Automatisk uteslutning av personer med autismspektrumdiagnoser till domstol | DO

-I höst släpptes också de första nationella riktlinjerna för vård och stöd kring adhd och autism, framtagna av Socialstyrelsen. Riktlinjerna vänder sig i första hand till den som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism – Socialstyrelsen

-I dagarna kom slutredovisningen av DOs regeringsuppdrag om diskriminering som har samband med religion. Rapporten visar att diskriminering utifrån trosuppfattning är ett stort problem i samhället och att de som är synliga med sin religion är de som utsätts mest.

-I det sammanhanget kan också nämnas rapporten European Islamophobia Report 2021 som kom nu under hösten. Den varnar att utvecklingen i Sverige är särskilt oroande när det gäller hat mot muslimer. islamophobiareport-2021.pdf

-Nästa vecka ska antidiskrimineringsbyrån delta vid sakråd på Regeringskansliet inför rapportering till FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD). Vid sakrådet kommer vi att belysa bland annat denna rapport.

-Under några års tid har DO granskat 18 lärosäten i Sverige. I november släpptes rapporten som visar att inget av lärosätena lever upp till diskrimineringslagens krav på att arbeta förebyggande mot diskriminering och främjande för lika rättigheter och möjligheter. Lärosäten brister i det förebyggande arbetet mot diskriminering | DO

Det här målade kanske upp en något dyster bild men det är samtidigt viktiga underlag för vårt fortsatta arbete för att synliggöra och förebygga diskriminering, sprida kunskap och arbeta för individens upprättelse. Området diskriminering är omfattande och det finns så klart mycket mer att nämna, ännu mer finns att läsa på till exempel www.do.se.

Det fick bli mitt sista inlägg på bloggen för i år. På återseende!

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till alla fantastiska människor jag mött i mitt arbete under året som på olika sätt arbetar för och bidrar till ett bättre samhälle och som står upp för alla människors lika värde.

Nine

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »