Antidiskrimineringsbyråns statistik över ärenden 2022

Utöver antidiskrimineringsbyråns (ADB) uppdrag att utbilda och sprida information är en central uppgift för ADB att erbjuda kostnadsfri rådgivning och stöd till personer som upplevt eller upplever diskriminering.

Alla ADB:er runtom i Sverige för viss anonymiserad statistik över de frågor och ärenden som enskilda personer vänder sig med till byråerna. Detta görs för att kunna rapportera till myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), som är den myndighet som beslutar om ekonomiskt stöd till vår verksamhet.  Statistiken handlar om till exempel samhällsområden, diskrimineringsgrunder och hur ärenden avslutas. Detta är en viktig del av vårt arbete för att vi ska kunna bidra till bilden av hur diskriminering ser ut i samhället. 

Vad visar statistiken från antidiskrimineringsbyrån i Värmland 2022?

Antal ärenden som inkom

Omkring 40 ärenden inkom till byrån 2022. De handlade om rådgivning, utredning och information.

Det är svårt att säkert säga något om vad antalet ärenden betyder. Men vi tror att de är förhållandevis få i relation till hur ofta diskriminering troligen sker i samhället. Därför arbetar vi mycket med kommunikation och att med att nå ut med information om att ADB finns.

Vanligaste ärendetypen

Det var vanligast att personer som vände sig till byrån ville ha rådgivning, information eller annat stöd vid en eller ett fåtal tillfällen.

I ett antal fall drev vi ärendena vidare genom till exempel utredning, kontakter med motparten och eller medling för att förändra situationen.

De vanligaste diskrimineringsgrunderna

Funktionsnedsättning var den mest förekommande diskrimineringsgrunden i ärenden och frågor om diskriminering till byrån under förra året. Därefter var etnisk tillhörighet mest förekommande.

Detta är i linje med vad den nationella statistiken från Diskrimineringsombudsmannen (DO) visar också.

De vanligaste samhällsområdena

Arbetsliv, utbildningsområdet och myndighetskontakter är de vanligaste områdena för frågor och ärenden som kom in till byrån under förra året.

Ärenden som rör utbildningsområdet och arbetslivet

Vanliga frågor handlade om det förebyggande arbetet utbildare och arbetsgivare ska bedriva, hantering av trakasserier och bristande tillgänglighet.  

Det var en kort beskrivning av rådgivningsverksamheten 2022. Under det kommande året fortsätter vi arbetet med att nå ut till fler som behöver oss!

Ha en riktigt fin fredag,

//Nine

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »