Diskriminering i skolan

Inom antidiskrimineringsbyrån kommer vi framöver göra vissa utbildningsinsatser med fokus på jämlikhet och trygghet i skolan. Det har under kort tid kommit flera rapporter som pekar i samma riktning, nämligen att barn drabbas av rasism och andra diskriminerande strukturer i skolan. Vi vet också att psykisk ohälsa bland barn och unga ökar. Att skolan inte är fri från diskriminering kan vi konstatera också genom de ärenden som inkommer till oss antidiskrimineringsbyråer som finns runtom i landet men även genom de ärenden som drivs av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

För ett par veckor sedan kom till exempel ett pressmeddelande från DO gällande ett ärende i skolan. Det var enligt DO diskriminering när ”en lärare, mot en elevs uttryckliga vilja, medvetet låter bli att använda det pronomen som eleven identifierar sig med”. Det handlade om trakasserier som är en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen, eftersom eleven, trots sin önskan om att få sin könsidentitet erkänd i stället möttes av en vägran och blev kallad fel pronomen under en termins tid. Skolan hade även brustit i sin utrednings-och åtgärdsskyldighet eftersom rektorn varit informerad men problemet kunde fortgå. DO har begärt 150 000 kr i ersättning och så sent som igår meddelades att skolan nu har ersatt eleven.

Beteenden som kränker någons värdighet och som har ett samband någon av de sju diskrimineringsgrunderna är en form av diskriminering. I diskrimineringslagen heter det med ett annat ord trakasserier. Det kan alltså vara en kränkning enligt diskrimineringslagen att inte få rätten till den egna integriteten och könsidentiteten respekterad av det offentliga.

Vi har sedan länge ett starkt skydd för den personliga integriteten och den egna personen enligt till exempel Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, som gäller som lag i Sverige. Vuxnas ansvar för att barns rättigheter respekteras förstärks i och med Barnkonventionen och än en gång när konventionen också blivit svensk lag, vilken ändamålsenligt kräver att barnets bästa ska vara en utgångspunkt för de vuxnas bedömningar. Fortsättningsvis har elever rätt till skola och utbildning under trygga och hälsofrämjande former oavsett diskrimineringsgrund. Skolor har även ett särskilt ansvar att förebygga diskriminering och trakasserier genom att aktivt undersöka och undanröja risker för diskriminering eller hinder för lika rättigheter och möjligheter, enligt reglerna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. 

De allra flesta som jobbar med barn gör det naturligtvis riktigt bra och det finns många goda exempel på arbete för att stärka barns rättigheter och införliva barnkonventionens principer.

Samtidigt måste det poängteras att med det tydliga och tvingande regelverk vi har idag borde inga barn behöva uppleva diskriminering i skolan och inga sådana ärenden borde behöva drivas. Med mer kunskap och fler verktyg kan vi bli bättre på att stärka och skydda barns rättigheter och hälsa. 

Antidiskrimimeringsbyrån som drivs av Agera Värmland är en av 18 i landet med uppdrag att motverka diskriminering genom bland annat kostnadsfri rådgivning till enskilda samt informations- och utbildningsinsatser.

Läs mer om kraven på det förebyggande arbetet i förskola, skola och högskola finns hos DO. Mer information om utbildning, rådgivning och hur vi kan hjälpa till finns här.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »