Sedan årsskiftet tar Diskrimineringsombudsmannen (DO) emot anmälningar om diskriminering från enskilda. Kärnan i myndighetens arbete framöver ska vara att utreda anmälningar, driva process i domstol och ett fokus på individuell upprättelse för personer som utsatts för diskriminering. Vilken typ av händelser anmäls? Nedan är ett axplock av exempel på händelser som hanterats av DO under förra året. 
 
A sökte ett jobb och fick komma på arbetsintervju. Intervjun gick jättebra och A erbjöds tjänsten. A kommer från ett land utanför EU men har uppehållstillstånd och arbetstillstånd i Sverige. När chefen fick veta att A inte var EU-medborgare förklarade han att företaget enligt sin policy tyvärr inte anställer personer som inte är EU-medborgare, eftersom det innebär för mycket administration.  
En sån policy är diskriminerande utifrån etnisk tillhörighet. Om många arbetsgivare använde en liknande policy skulle personer med utomeuropeiskt medborgarskap riskera att utestängas från stora delar av arbetsmarknaden.  
 
B nekades att åka med stadsbussen flera gånger för att chaufförerna var osäkra på om hens rullstol var för tung för bussens ramp eller inte.  
Att inte säkerställa tillräcklig kunskap om kollektivtrafikens utrustning för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning var diskriminering i form av bristande tillgänglighet.  
 

C hade ett avtal om en musiktjänst med ett musikproduktionsbolag men när chefen fick veta att C var homosexuell avslutade de musiktjänsten med hänvisning till att den sexuella läggningen stred mot chefens religion.  
Att neka en tjänst eller service på grund av någons sexuella läggning är diskriminering. 
 
D erbjöds ett jobb och kort därefter meddelade hon att hon var gravid men att hon kunde arbeta deltid under kommande föräldraledighet. Arbetsgivaren återtog då jobberbjudandet eftersom tjänsten var så krävande och behövde någon på heltid.  
Att avsluta en anställning eller neka en arbetssökande ett jobb för att den väntar barn är könsdiskriminering. 
 
En automatisk gallring i ansökningsprocessen till militärtjänst skedde när personer uppgav att de hade ADHD eller autism.  
Den automatiska gallringen innebar att personer med funktionsnedsättning nekades möjligheten att få en individuell bedömning av sin lämplighet för militärtjänst och det stred mot diskrimineringslagen.  
 
Ett akut sjukdomstillstånd nedprioriterades då överväganden kring personens etniska tillhörighet vägdes in i bedömningen av hur allvarligt tillståndet var.   
Domstolen som prövade fallet kom fram till att det fanns ett samband mellan att vården nedprioriterades och personens etniska tillhörighet. Bland annat stod “kulturell svimning?” i vårdanteckningarna. På grund av den diskriminerande bedömningen fick personen inte den akutsjukvård han behövde.   
 
Ett gruppboende nekades boka bord på en restaurang för att lyssna på ett liveband. Restaurangen avrådde dem på grund av platsbrist och brandsäkerhet och menade att de inte kunde ta emot en grupp där flera personer använde hjälpmedel så som rullstol.  
Bemötandet att avvisa gruppen på grund av att de använde hjälpmedel var diskriminering. Att en lokal inte är tillräckligt tillgänglighetsanpassad vad gäller brandsäkerhet och framkomlighet är i sig diskriminerande.  
 

En bostadssökande nekades hyra en bostad då hen enligt bostadsbolaget inte uppfyllde uthyrningskriterierna eftersom hen fick sin inkomst från pension. Bostadsbolaget hade ett krav på  huvudsaklig inkomst från arbete eller studier för att få hyra. Bostadsbolaget menade att syftet med kravet var att förbättra de sociala förhållandena i områden som av polisen har identifierats som särskilt utsatta. 
DO bedömde att det stred mot diskrimineringslagen och att det fanns andra sätt att uppnå syftet som inte innebar att människor missgynnas på grund av sin ålder.  
 
Så här får det inte gå till. I vissa av dessa exempel fanns det särskilda syften man försökte uppnå, men det måste göras utan att någon diskrimineras. I vissa fall berodde diskrimineringen på fördomar, i andra på okunskap. 
 
DO får in många anmälningar från hela landet och de utreder så många de kan. Antidiskrimineringsbyråerna finns utspridda och jobbar lokalt utifrån det gemensamma uppdraget att motverka diskriminering. Om du upplevt diskriminering kan du vända dig till oss för kostnadsfri rådgivning, stöd och information inom Värmlands län. Läs gärna mer här om hur vi kan hjälpa till. 

Translate »