Inkluderande ledarskap – vad hur, och varför?

Agera Värmland har i nära 10 år verkat mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter. Det konkreta arbetet har många komponenter och infallsvinklar. En av dessa är det inkluderande ledarskapet som veckans blogginlägg sätter under lupp.

Vad?

Vad är inkluderande ledarskap? Det finns egentligen ingen fast definition eftersom inkludering är ett ganska flytande begrepp i sig. Inkludering kan betyda olika saker för olika individer. Men i grunden handlar inkludering om att känna sig sedd. Att få tillhöra. Det är ett grundläggande mänskligt behov som vi alla delar. Det inkluderande ledarskapet handlar om att som ledare få individerna att känna att de tillhör och har en plats i gruppen. Det kan verka självklart i teorin men är sällan det i praktiken.

Hur?
Det inkluderande ledarskapet kan se olika ut och bedrivas på olika sätt. Det finns inte ett rätt sätt att göra det på, precis som olika ledarskapsstilar kan vara lika framgångsrika. Det är viktigt att göra på sitt sätt och inkorporera inkluderingen i sitt befintliga sätt att leda. Att helt följa någon annans mall håller sällan över tid enligt min erfarenhet. Det minskar också den genuina känslan vilket inte är att underskatta i ledarskapet. Med det sagt finns det tre destinationer värda att besöka på resan mot ett inkluderande ledarskap:

Reflektera över ditt beteende
Det mesta handlar egentligen om beteenden. Känner vi oss exkluderade är det på grund av någons beteende, eller tolkningen vi gör av någons beteende. Det inkluderande ledarskapet och att skapa en inkluderande arbetsmiljö kokar därför ner till beteenden. Det är av största vikt att du som ledare reflekterar över dina egna beteenden. Speglar dina beteenden ett inkluderande ledarskap? Arbetar du med tillit och vill att de du leder ska växa? Ser du alla och deras enskilda behov eller använder du en mall för alla? Vad har du för jargong? Osv.

Arbeta med gruppens beteenden
I ett andra steg är det viktigt att lyfta beteenden i gruppen för att kunna skapa en inkluderande arbetsmiljö. Ledarskapet kan inte göra allt. Att gruppen får diskutera vad inkludering innebär och vilka beteenden man vill se är nödvändigt. Handlar det om att säga hej till varandra på morgonen eller om att hålla en respektfull ton i e-posten? Genom att fokusera på beteenden blir vi konkreta och kan sätta fingret på inkludering för att motverka att det blir ett flummigt begrepp som ingen förstår. Genom att aktivt verka för en inkluderande kultur visar du som ledare på ett inkluderande ledarskap.

Bygg inkluderande strukturer
När beteendena har varit i fokus är det också viktigt att sätta strukturer som främjar inkludering. Att se över riktlinjer och rutiner, att göra nämnda rutiner kända och lättillgängliga, se över den fysiska arbetsmiljön och konstruera en riktigt bra introduktion för nyanställda, bara för att nämna några exempel. För även om beteendena ligger i inkluderingens kärna har vi strukturer runt om som hjälper till, och inte minst hjälper dig som ledare att få förutsättningar för ett inkluderande ledarskap.

Varför?

Varför bör vi ledare sträva efter ett inkluderande ledarskap? Inkludering är ett behov som i vår tidiga historia som människor var förenat med liv och död. Blev vi exkluderade från gruppen minskade våra chanser för överlevnad. Genom årtusendena har vårt levnadssätt drastiskt förändrats men behovet av att tillhöra gruppen ligger fortfarande kvar djupt hos oss. Att då känna sig exkluderad leder ofrånkomligt till ohälsa och som de flesta vet är ohälsa inte bara ett lidande för individen utan även mycket kostsamt för arbetsgivaren och verksamheten. Forskning och undersökningar visar också att arbetsgivare som aktivt arbetar för inkludering och mångfald ökar sin lönsamhet, ökad innovation samt ett större engagemang hos medarbetare[1]. Det är förstås också det moraliskt rätta att göra. Vi alla har en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerade eller trakasserade på arbetsplatsen. Har man inte klivit på tåget med hittills nämnda argument får man göra det ändå eftersom lagen kräver det.

Är du intresserad av att bli en mer inkluderande i din ledarroll? Ta kontakt med oss på Agera Värmland. Vi kan exempelvis erbjuda ledarskapscoachning med fokus på just inkludering eller utbildningar för att rusta dig med verktyg för att arbeta för lika rättigheter och möjligheter.

Vi är alla olika och arbetsplatser där det aldrig uppkommer friktion, dåliga dagar eller problem finns inte. Men vi har kommit väldigt långt om vi kan skapa en grund där vi vill varandra väl, alla känner en tillhörighet och vi kan känna oss trygga att anmäla när något inte står rätt till. Inkluderande ledarskap är en viktig nyckel till ett bättre arbetsliv, välmående medarbetare och där alla på riktigt har en plats.

Per Hydén
Verksamhetschef


[1] https://www.achievers.com/blog/diversity-and-inclusion/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »