Mångfald i näringslivet  

Som en del av praktiken under hösten så har jag, tillsammans med Per, gjort en undersökning som har behandlat mångfald inom näringslivet i Värmland. Anledningen till att vi valde mångfaldsfrågan var på grund av att det är ett relevant och viktigt ämne inom områden som Agera Värmland arbetar förebyggande med. Vi ville därför få en kunskapsöverblick dels över hur begreppet mångfald definieras, dels hur företag i länet arbetar med mångfald.  

Insamlingen av empirin gjordes utifrån två olika metoder. En kvalitativ metod i form av individuella intervjuer och en kvantitativ metod via en enkätundersökning. Intervjuerna gjordes med två chefer och en VD på olika företag i Värmland. Enkätundersökningen skickades ut till chefer, VD:s, HR-personal och annan personal inom näringslivet i Värmland. Totalt 29 respondenter svarade på enkätstudien.  

Det resultatet visade gällande definitionen av mångfald var att det främst beskrevs som olikheter utifrån diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder, men även utifrån olikheter i bland annat erfarenhet, kompetens och personlighet.  
Angående hur näringslivet i Värmland arbetade med mångfald så visade resultatet att det arbetades aktivt med frågan. I den kvalitativa datan framkom det ett flertal intressanta mångfaldsrelaterade arbeten, bland annat nämndes mångfaldsgrupp, ambassadörer för inkludering och andra intressanta projekt. I den kvantitativa datan beskrevs arbetet med mångfald som en del av det dagliga arbetet på verksamheterna, genom att exempelvis visa och prata om det.

Om ni vill läsa hela utredningen så kommer den snart ut på hemsidan, så håll utkik!  

Innan jag avslutar mitt sista inlägg här på Agerabloggen så vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla på Agera Värmland. Tack för en rolig och givande höst och för allt ni lärt mig. 

Ta hand om er!  
 
Louise Claesson  
Praktikant

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »